EBus Smart City Solution

พบกับระบบที่เป็นคำตอบของเมืองอัจฉริยะ โดยการออกแบบยานยนต์โดยสารพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะกับการเดินรถในเส้นทางต่างๆ
เพื่อความประหยัด คุ้มค่า รวมถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม